Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ SKOCZ DO GÓRY
„Jak trudno jest miłować, ale jak warto jest miłować”
kard. Stefan Wyszyński

Statut szkoły

STATUT

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Aleksandrowie

Niniejszy jednolity tekst uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie w dniu 31 sierpnia 2011r.

 Rozdział I Postanowienia ogólne *** Rozdział II Cele i zadania gimnazjum *** Rozdział III Organy gimnazjum *** § 7. Zasady rozwiązywania konfliktów *** Rozdział IV Organizacja gimnazjum *** §12c Pomoc psychologiczno – pedagogiczna *** Rozdział V Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum *** Rozdział VI Uczniowie gimnazjum *** Rozdział VII Wewnątrzszkolny System Oceniania *** §25a Uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych *** §26 Ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów *** §28 Egzamin sprawdzający *** §29 Egzamin poprawkowy *** §30 Egzamin klasyfikacyjny *** §31 Ocenianie zachowania *** Rozdział VIII Postanowienia końcowe

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Szkoła nosi nazwę: Gimnazjum Imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie.

2. Siedzibą gimnazjum jest budynek nr 554 położony w Aleksandrowie Trzecim.

3. Na stemplu używana jest nazwa „Gimnazjum w Aleksandrowie”, na pieczęci „GIMNAZJUM im. Kard. S. Wyszyńskiego w Aleksandrowie 23-408 Aleksandrów tel. 084/687-53-27”

4. Obwód szkoły obejmuje obszar Gminy Aleksandrów.

§ 2.

Gimnazjum nadał imię organ prowadzący, na wspólny wniosek rady pedagogicznej oraz przedstawicieli rodziców i uczniów w dniu 2 września 2001r. na mocy Uchwały Nr XXII/81/01 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 czerwca 2001r.

§ 3.

1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Aleksandrów.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Lublinie.

3. Cykl kształcenia trwa 3 lata.

4. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa MEN w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 3a.

1. Ilekroć w statucie mowa o:

    1) rodzicach, należy przez to rozumieć rodziców ucznia lub jego prawnych opiekunów,

    2) dyrektorze, należy przez to rozumieć Dyrektora Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie,

    3) radzie pedagogicznej, należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie,

    4) radzie rodziców, należy przez to rozumieć Radę Rodziców Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie,

    5) samorządzie uczniowskim lub SU, należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie,

    6) gimnazjum lub szkole należy przez to rozumieć Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie,

    7) drodze do szkoły lub ze szkoły, należy przez to rozumieć odcinek drogi pomiędzy miejscem zamieszkania ucznia a szkołą lub w przypadku uczniów dowożonych do szkoły autobusem szkolnym – odcinek drogi pomiędzy miejscem zamieszkania ucznia a przystankiem autobusu szkolnego.

Rozdział II Cele i zadania gimnazjum

§ 4.

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także w dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska: programie profilaktyki oraz programie wychowawczym Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie. Szkoła a w szczególności:

2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:

    1) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,

    2) organizację nauczania dwóch języków obcych,

    3) organizację kół przedmiotowych i kół zainteresowań,

    4) organizację zespołów wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce,

    5) organizację zajęć specjalistycznych według wskazań i zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej instytucji świadczącej poradnictwo lub pomoc specjalistyczną.

3. Umożliwia uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia oraz zaspokojenie potrzeb rozwojowych poprzez:

    1) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,

    2) poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne,

    3) organizowanie spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych,

    4) organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy,

    5) organizację zajęć socjoterapeutycznych.

4. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:

    1) zapewnienie bazy dydaktycznej i materialnej odpowiedniej dla uczniów gimnazjum,

    2) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie uzyskiwanych efektów kształcenia i zachowań uczniów,

    3) realizację celów i zadań zawartych w programie wychowawczym i programie profilaktyki opartych o wzorzec Patrona Szkoły.

5. Sprawuje opiekę nad uczniami w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę, uwzględniając przestrzeganie zasad BHP i ochrony zdrowia oraz ochronę uczniów przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii.

  1. Szkoła zapewnia ciągłą opiekę podczas wszystkich zajęć organizowanych przez siebie:

    1) W czasie zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych opiekę sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.

    2) W czasie przerw międzylekcyjnych, przed zajęciami i po nich opiekę sprawują nauczyciele dyżurni wg grafika dyżurów i regulaminu nauczyciela dyżurnego.

    3) Podczas imprez szkolnych opiekę sprawują wychowawcy klas, opiekunowie organizacji szkolnych lub inne osoby upoważnione przez dyrektora szkoły.

    4) Podczas imprez turystycznych za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają kierownik imprezy oraz opiekunowie. Szczegółowe zasady sprawowania opieki podczas imprez turystycznych określają odrębne przepisy.

    5) Podczas zajęć sportowych, konkursów i innych zajęć pozaszkolnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora.

    6) Opiekę nad uczniami podczas wsiadania i wysiadania z autobusu szkolnego, a także w trakcie przewozu uczniów zapewnia organ prowadzący szkołę.

  2. Za bezpieczeństwo uczniów w  drodze do szkoły i ze szkoły odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.

  3. W przypadku niemożliwości czasowego sprawowania bezpośredniej opieki nad dzieckiem rodzice zobowiązani są do pisemnego wskazania, kto będzie sprawował w ich zastępstwie. Oświadczenie składają rodzice w sekretariacie szkoły.

  4. Warunkiem dopuszczenia ucznia do uczestnictwa w imprezach pozaszkolnych, w których opiekę nad młodzieżą sprawują pracownicy szkoły, jest wyrażenie zgody przez rodziców na dobrowolną kontrolę ekwipunku ucznia.

  6. Organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom i nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

§ 5.

1. W zakresie pomocy materialnej szkoła na wniosek zespołu wychowawców:

  1. Zwalnia ucznia z opłaty składki ubezpieczeniowej

  2. Wnioskuje o przyznanie uczniowi stypendium socjalnego lub naukowego

  3. Wnioskuje o przyznanie zapomóg losowych

  4. We współpracy z GOPS-em organizuje dla uczniów bezpłatne dożywianie

Rozdział III Organy gimnazjum

§ 6.

1. Organami gimnazjum są:

    1) dyrektor gimnazjum,

    2) rada pedagogiczna,

    3) rada rodziców,

    4) samorząd uczniowski.

2. Organem kierowniczym szkoły jest dyrektor.

  1. Do podstawowych zadań dyrektora gimnazjum należy:

      a) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum

      b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców

      c) przewodniczenie radzie pedagogicznej

      d) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, oraz wstrzymywanie wykonania uchwał niezgodnych z prawem i powiadamianie o tym fakcie organu prowadzącego

      e) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami

      f) przyznawanie nagrody i wymierza kary pracownikom gimnazjum

      g) opracowywanie arkusza organizacyjnego gimnazjum

      h) dbałość o powierzone mienie

      i) wydawanie pracownikom poleceń służbowe

      j) dokonywanie oceny pracy nauczycieli

      k) nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i w zakresie awansu zawodowego nauczycieli realizowanie pozostałych zadań wynikających z ustawy „Karta Nauczyciela”

      l) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą oraz przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego i poprawkowego

      m) reprezentowanie gimnazjum na zewnątrz

      n) współpraca ze wszystkimi organami gimnazjum

      o) przyjmowanie wniosków i rozpatrywanie skarg dotyczących nauczycieli i pracowników gimnazjum

      p) rozstrzyganie w zakresie swoich kompetencji spraw spornych i pomiędzy organami szkoły a innymi podmiotami

      q) przestrzeganie postanowień statutu w sprawie nagród i kar stosowanych wobec uczniów

      r) podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych w odrębnych przepisach,

      s) dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w oparciu o regulamin ZFSS,

      t) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami.

      u) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły”;

      v) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

  2. Funkcję zastępcy dyrektora szkoły pełni nauczyciel wskazany przez niego na czas określony w zarządzeniu.

3. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

    1) W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum.

    2) Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

    3) Wszystkie posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane.

    4) Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków rady.

    5) Uchwały mają charakter aktu prawnego.

    6) Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw będących przedmiotem posiedzeń rady.

    7) W zebraniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady

    8) Do głównych kompetencji rady pedagogicznej należy:

      a) zatwierdza plany pracy gimnazjum,

      b) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

      c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

      d) uchwala program wychowawczy i program profilaktyki szkoły,

      e) podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do zawodu,

      f) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

      g) występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora,

      h) deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,

      i) opiniuje tygodniowy podział godzin,

      j) opiniuje propozycje dyrektora gimnazjum dotyczący stałych form prac i zajęć.

      k) ustala i zatwierdza szkolny zestaw programów i szkolny zestaw podręczników obowiązujących przez trzy kolejne lata szkolne

4. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

  1. Szczegółowe zasady i tryb działania rady rodziców określa jej regulamin, który ustala między innymi:

      a) kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie członków rady rodziców

      b) organa rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji

      c) tryb podejmowania uchwał

      d) zasady wydatkowania funduszy.

  2. Regulamin opracowuje rada rodziców. Jest on uchwalany przez zebranie ogólne rodziców i po stwierdzeniu jego zgodności z obowiązującym prawem zatwierdzany przez dyrektora szkoły.

  3. Do zadań i kompetencji rady rodziców należy przede wszystkim:

    1) występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi oświaty

    2) wspomaganie działalności samorządu uczniowskiego,

    3) podejmowanie działań wspomagających funkcjonowanie gimnazjum

    4) współuczestnictwo w opracowaniu programu wychowawczego i programu profilaktyki gimnazjum,

    5) opiniowanie:

      a. wewnątrzszkolnych aktów normatywnych oraz ich modyfikacji,

      b. skreślony,

      c. pracy nauczycieli odbywających staż związany z awansem zawodowym,

      d. opracowania programu wychowawczego oraz programu profilaktyki gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną,

      e. delegowanie dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora gimnazjum,

      f. współuczestnictwo w realizacji zadań określonych w ust. 2 pkt 1 lit. g, j, v.

5. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.

  1. Samorząd działa wg zasad zawartych w regulaminie SU zatwierdzonym po stwierdzeniu jego zgodności z prawem przez dyrektora gimnazjum i społeczność uczniowską. Regulamin SU określa m.in.:

      a) strukturę organizacyjną SU

      b) zasady wyboru osób pełniących funkcje w strukturach SU

      c) uprawnienia i zadania SU.

  2. Bezpośredni nadzór nad działalnością SU sprawuje nauczyciel pełniący funkcję opiekuna SU, wybrany zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie SU.

  3. Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi gimnazjum oraz radzie pedagogicznej wnioski i opinie dotyczące:

      a) organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

      b) wewnąrzszkolnego systemu oceniania,

      c) działalności rzecznika praw ucznia,

      d) działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej gimnazjum,

      e) pracy nauczycieli odbywających staż związany z awansem zawodowym.

6. Organy gimnazjum poprzez autonomiczną działalność w ramach swoich kompetencji bądź podejmowanie współpracy w realizacji zadań szkoły dążą do osiągnięcia jak najwyższej jakości pracy gimnazjum.

§ 7. Zasady rozwiązywania konfliktów.

1. Sytuacje konfliktowe organy szkoły rozwiązują wewnątrz szkoły, chyba że zaistnieje potrzeba odwołania się do organów pozaszkolnych.

2. W przypadku braku możliwości załatwienia spraw spornych organy gimnazjum zgłaszają problem do dyrektora o ile nie jest on jedną ze stron sporu. Dyrektor rozpatruje sprawę i powiadamia o podjętych działaniach i sposobie rozwiązania konfliktu zainteresowane strony.

3. Dyrektor w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa, dyskrecji oraz dobra publicznego i dobra szkoły.

4. Jeżeli w sporze między organami uczestniczy dyrektor, to strony mogą wnieść wniosek o rozpatrzenie sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny. Organy te rozstrzygają w zakresie swoich kompetencji wniesione sporne sprawy.

5. Sytuacje sporne pomiędzy uczniami rozwiązują wychowawcy oddziałów, a w razie konieczności dyrektor szkoły.

6. Kwestie sporne dotyczące relacji pracownik szkoły – uczeń, gdy zostały naruszone jego prawa o których mowa w § 24 ust. 1 rozpatruje rzecznik praw ucznia.

7. Rzecznik praw ucznia zdaje sprawozdanie ze swojej działalności dwa razy do roku podczas plenarnych posiedzeń Rady Pedagogicznej.

8. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone

 Rozdział IV Organizacja gimnazjum

§ 8.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno –wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego.

§ 9.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w terminie do 30 maja danego roku.

2. Arkusz organizacji gimnazjum zawiera w szczególności: liczbę pracowników szkoły oraz ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum.

3. W arkuszu, o którym mowa w ust. 1 i 2 podaje się z podziałem na stopnie awansu zawodowego liczbę nauczycieli przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku szkolnym, którego arkusz dotyczy, oraz terminy złożenia przez tych nauczycieli wniosków o podjecie postępowania.

§ 10.

1.Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 25 do 35 uczniów.

2. Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych, z zastrzeżeniem §13 ust.2.

§ 11.

1. Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej kasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 18.

3. Szkoła organizuje z uwzględnieniem ust. 2 następujące zajęcia dodatkowe:

  1. koła przedmiotowe i koła zainteresowań,

  2. zajęcia specjalistyczne wynikające z organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

4. Zajęcia, o których mowa w ust. 3, są realizowane w grupach międzyoddziałowych i międzyklasowych.

5. Uczeń nie bierze udziału  w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

6. Zajęcia wychowanie do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 12.

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo–lekcyjnym oraz w zależności od wyboru ucznia zajęć fakultatywnych w grupach międzyoddziałowych bądź międzyklasowych, zgodnie z ofertą szkolną. Zajęcia fakultatywne mogą być organizowane poza systemem klasowo-lekcyjnym.

2. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 745. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, a dłuższe przerwy po trzeciej i czwartej godzinie lekcyjnej trwają po 15 minut. W szczególnych uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może skrócić czas trwania lekcji i przerw.

3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

4. Plan lekcji w miarę możliwości organizacyjnych uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć dydaktycznych ucznia w poszczególnych dniach tygodnia, różnorodność zajęć w każdym dniu oraz niełączenie w bloki zajęć z tego samego przedmiotu.

§ 12a.

1. Szkoła organizuje zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne i zajęcia fakultatywne z wychowania fizycznego w postaci bloków zajęć oddziałowych bądź międzyoddziałowych.

2. Rodzaj zajęć oferowanych uczniom, o których mowa w ust. 1 uwzględnia lokalne tradycje i możliwości organizacyjne szkoły.

3. Przy wyborze rodzaju zajęć uczeń określa swoje preferencje uwzględniające uzdolnienia i zainteresowania kierunkowe.

4. Grupy uczniów powinny być możliwie równoliczne.

5. W przypadku, gdy warunki, o których mowa w ust. 4 nie zostaną zachowane dopuszcza się możliwość przenoszenia uczniów do innych grup.

6. Przy przenoszeniu uczniów do innych grup uwzględniane będą następujące kryteria:

  1. uzdolnienia kierunkowe

  2. frekwencja na zajęciach pozalekcyjnych z tych zajęć w poprzednim roku szkolnym

  3. średnia ocen z przedmiotów uwzględnionych w bloku zajęć w poprzednim roku szkolnym

  4. Jeżeli realizacja zajęć wymaga poniesienia przez rodziców dodatkowych kosztów finansowych, szkoła informuje o tym rodziców przed wyborem określonych form zajęć.

§12b.

1. Uczniowie klas drugich gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

  1. wybranie tematu projektu edukacyjnego;

  2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

  3. wykonanie zaplanowanych działań;

  4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

5.Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.

6. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego jest uwzględniany w ocenie zachowania.

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

§12c. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

  1. z niepełnosprawności;

  2. z niedostosowania społecznego;

  3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

  4. ze szczególnych uzdolnień;

  5. ze specyficznych trudności w uczeniu się;

  6. z zaburzeń komunikacji językowej;

  7. z choroby przewlekłej;

  8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

  9. z niepowodzeń edukacyjnych;

  10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

  11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w  szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w  szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy klas oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

  1. rodzicami uczniów;

  2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

  3. placówkami doskonalenia nauczycieli;

  4. innymi  szkołami i placówkami;

  5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

  1. ucznia;

  2. rodziców ucznia;

  3. nauczyciela, wychowawcy klasy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

  4. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

6. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

  1. zajęć rozwijających uzdolnienia - organizuje się je dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

  2. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych - organizuje się je dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

  3. zajęć specjalistycznych:

    a) korekcyjno-kompensacyjnych - organizuje się je dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5.

    b) logopedycznych - organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4.

    c) socjoterapeutycznych i  innych zajęć o charakterze terapeutycznym - organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10.

  4. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej- organizuje się w celu wspomagania uczniów  w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy klas i specjaliści.

  5. porad i konsultacji.

7. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

8. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych- 60 minut.

9. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.

10. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

11. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy klas i specjaliści.

12. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca klasy lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora  szkoły.

13. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce, o której mowa w ust. 1, jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców klas oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem.

14. Dyrektor szkoły tworzy zespół:

  1. dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej -niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;

  2. dla ucznia, o którym mowa w ust.12, który nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1 - niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

15. Dyrektor szkoły wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Pracę kilku zespołów może koordynować jedna osoba.

16. Do zadań zespołu należy:

  1. ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

  2. określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię - także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;

  3. zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji.

17. Dyrektor szkoły na podstawie zaleceń zespołu, o których mowa w ust. 16, ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. Wymiar godzin zajęć, o których mowa w ust. 6 pkt 1-4 ustala się z uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa  w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN.

18. O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły, niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia.

19. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone przez dyrektora szkoły formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym (IPET), opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach.

20. Zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora szkoły form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, opracowuje dla ucznia, z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, plan działań wspierających zawierający:

  1. cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi   pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

  2. metody pracy z uczniem,

  3. zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

  4. działania wspierające rodziców ucznia,

  5. w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

21. Zespoły utworzone dla uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować wspólny plan działań wspierających dla tych uczniów.

22. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora szkoły form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, określa działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Ustalenia zespołu są uwzględniane w IPET, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 19.

23. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:

  1. danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej -po zakończeniu jej udzielania;

  2. pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym - przed opracowaniem arkusza organizacji  szkoły na kolejny rok szkolny.

24. Na wniosek rodziców ucznia, a także na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne zespół dokonuje oceny efektywności tych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora szkoły okresu udzielania danej formy pomocy.

25. Dokonując oceny, o której mowa w ust. 23 i 24, zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

26. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 24, dyrektor szkoły decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

27. Zespół podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

28. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.

29. Spotkania zespołu zwołuje osoba koordynująca pracę zespołu.

30. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu.

31. O terminie spotkania zespołu dyrektor, szkoły informuje rodziców ucznia.

32. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

  1. na wniosek dyrektora szkoły - przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

  2. na wniosek rodzica ucznia - inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

33. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu.

34. Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU) wg zasad określonych w odrębnych przepisach. KIPU nie zakłada się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

35. Po każdym spotkaniu zespołu KIPU przedstawia się dyrektorowi szkoły.

36. KIPU dołącza się do dokumentacji badań i czynności uzupełniających, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

37. Po ukończeniu przez ucznia szkoły oraz w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły rodzice ucznia otrzymują oryginał KIPU. W dokumentacji, o której mowa w ust.36, pozostaje kopia KIPU.

38. Za zgodą rodziców ucznia dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał, przekazuje kopię KIPU do szkoły do której uczeń został przyjęty.

§ 13.

1. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach liczących ponad 30 uczniów. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

3. Podziału na grupy w innych przypadkach niż wyszczególnione w pkt 2 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

4. Podział na grupy z języków obcych odbywa się w zależności od poziomu zaawansowania i umiejętności językowych uczniów.

§ 14.

1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo –lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem gimnazjum, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 15. skreślony
§ 16.

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Do zadań bibliotekarza należy:

  1. gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych,

  2. udostępnianie książek i innych źródeł informacji:

    1. udostępnia zbiory w wypożyczalni, czytelni , komplety na lekcje oraz prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne,

    2. prowadzi działalność informacyjną i kulturalno-oświatową zbiorów, biblioteki i czytelnictwa.

    3. tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologia informacyjną:

      1. prowadzi przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji przy współudziale wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów oraz indywidualny instruktaż w tym zakresie,

      2. jest pracownią dydaktyczną , w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami

      3. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się:

        1. rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą,

przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek,

        2. prowadzi różne formy upowszechniania czytelnictwa,

        3. udziela porad w doborze lektury zależnie od potrzeb, zainteresowań i sytuacji życiowej czytelników

        4. prowadzi rozmowy z uczniami na temat przeczytanych książek.

        5. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną:

          1. opracowuje i prowadzi różne formy pracy z czytelnikiem służące popularyzowaniu czytelnictwa, nauki, dorobku kulturalnego i społecznego oraz upowszechniania wiedzy na temat regionu i gminy,

          2. zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów.

3. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami:

  1. wspiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej,

  2. współorganizuje pracę zespołu uczniów współpracującego z biblioteką (koło przyjaciół biblioteki),

  3. udziela pomocy nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych związanych z książką i innymi źródłami informacji,

  4. informuje nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,

  5. współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie,

  6. udostępnia rodzicom uczniów literaturę i inne materiały z zakresu wychowania w rodzinie,

  7. współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji i kół zainteresowań, z rodzicami, z bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych szkoły, w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i w przygotowaniu ich do samokształcenia.

4. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych.

§ 17. skreślony

Rozdział V Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum

§ 18.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

2. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor szkoły.

3. Obsługę finansową zapewnia organ prowadzący.

§ 19.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Nauczyciel obowiązany jest:

  1).rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w szczególności:

    1) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

    2) uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,

    3) przestrzegać przepisów statutowych,

    4) pełnić dyżury zgodnie z regulaminem i harmonogramem nauczyciela dyżurnego,

    5) dbać o sprawność stosowanych podczas zajęć pomocy dydaktycznych i urządzeń sportowych,

    6) kontrolować na każdej lekcji obecność uczniów,

    7) sporządzać z wyprzedzeniem imienne listy uczniów zwalnianych z zajęć dydaktycznych,

    8) punktualnie rozpoczynać i kończyć zajęcia,

    9) przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

    10) stosować zasady oceniania określone w statucie szkoły,

  2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, w szczególności:

    1) diagnozować indywidualne potrzeby i możliwości uczniów,

    2) dostosowywać wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości ucznia,

    3) dbać o atrakcyjność zajęć pod względem metod i form pracy,

    4) stosować zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych uprawnionych instytucji;

  3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, w szczególności:

    1) podnosić poziom wiedzy i umiejętności pedagogicznych,

    2) dbać o poprawność językową,

    3) wzbogacać warsztat pracy,

    4) rozwijać swoje zainteresowania;

  4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny i języka ojczystego, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

  5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

§ 20

1. Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego przewodniczącym jest wychowawca danego oddziału. Zadania tego zespołu szczegółowo określa „Zakres obowiązków wychowawcy klasowego”.

2. Nauczyciele przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, a także wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, wychowawcze lub problemowo-zadaniowe powoływane przez dyrektora gimnazjum.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora gimnazjum po zasięgnięciu opinii danego zespołu.

4. Do zadań zespołów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 m.in. należą:

  1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,

  2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć edukacyjnych,

  3) stymulowanie rozwoju uczniów,

  4) opiniowanie opracowanych przez nauczycieli autorskich programów nauczania,

  5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

  6) opracowywanie dla potrzeb szkoły testów badania wyników nauczania oraz analiza otrzymanych wyników badań i egzaminów gimnazjalnych,

  7) realizacja innych zadań związanych z diagnozowaniem i ewaluacją pracy szkoły,

  8) organizacja i realizacja zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 21.

1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w gimnazjum.

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

4. Obowiązki wychowawcy danego oddziału powierza dyrektor. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonego mu oddziału do chwili ukończenia przez uczniów tego oddziału nauki w gimnazjum. Dopuszcza się zmianę wychowawcy w przypadkach:

  1) złożenia do dyrektora szkoły uzasadnionego wniosku o jego zmianę przez Radę Rodziców,

  2) wniesienia do dyrektora szkoły stosownej prośby o zmianę przez wychowawcę,

  3) innych, które uniemożliwiają nauczycielowi pełnienie funkcji wychowawcy

§ 22.

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami gimnazjum, a w szczególności:

  1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

  2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,

  3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 winien:

  1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,

  2) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne,

  3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

  4) współpracować z nauczycielami przy realizacji programu pomocy i wspomagania ucznia,

  5) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,

  6) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,

  7) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia, m.in. poprzez monitorowanie frekwencji,

  8) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu,

  9) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,

  10) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia,

  11) powiadamiać o przewidywanym dla ucznia okresowym /rocznym stopniu w terminach określonych w § 27 p. 1 i 2 statutu.

3. Szczegółowe zasady pracy wychowawcy reguluje „Zakres obowiązków wychowawcy klasowego”, zatwierdzany przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

§22a

4. Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności:

  1) rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów,

  2) udzielanie indywidualnych porad pedagogicznych

  3) kierowanie uczniów na badania specjalistyczne,

  4) inspirowanie oraz przeprowadzanie innych form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym,

  5) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci,

  6) udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

  7) współpraca z wychowawcami w kierunku preorientacji zawodowej i wyboru szkoły ponadgimnazjalnej,

  8) udzielanie indywidualnych porad dotyczących wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

  9) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

  10) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

  11) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

  12) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;

  13) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

  14) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę

  15) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

5. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, obejmujący także zasady współdziałania Gimnazjum z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zatwierdzany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

6. Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy.

7. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

8. W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny ściśle współpracuje z właściwą poradnią psychologiczno-pedagogiczną, szczególnie w indywidualnych przypadkach uczniów, którym udzielenie pomocy przez poradnię ocenia jako niezbędne.

9. Formy współpracy szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną regulują odrębne przepisy.

10. Za zgodą Dyrektora pedagog szkolny może współpracować w realizacji swoich zadań z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom w sprawach dotyczących uczniów.

11. Do uprawnień pedagoga szkolnego należy ponadto w szczególności:

  1) przeprowadzenie wywiadów środowiskowych,

  2) korzystanie z dokumentów pozostających w gestii Gimnazjum,

  3) współdziałanie z odpowiednimi placówkami oświatowymi, organami sądowymi, policją i innymi podmiotami, zwłaszcza jeżeli stan zagrożenia dobra ucznia uzasadnia takie współdziałanie.

Rozdział VI Uczniowie gimnazjum

§ 23

1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.

2. Dyrektor gimnazjum przyjmuje do szkoły z urzędu wszystkich absolwentów szkoły podstawowej zamieszkujących w ustalonym dla gimnazjum obwodzie. Warunkiem przyjęcia jest złożenie przez ucznia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej, a także potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie. Podziału na oddziały dokonuje się drogą losowania. Uczniowie, którzy otrzymali za sprawdzian po szkole podstawowej maksymalną liczbę punktów mają prawo wyboru oddziału z pominięciem losowania, o ile w trakcie procedury nie zostaje zakłócona równoliczność oddziałów.

3. Na wniosek rodziców absolwenta szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodem szkoły dyrektor gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne szkoły na to pozwalają.

4. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa od liczby wolnych miejsc, kandydatów przyjmuje się wg poniższych kryteriów:

  1) absolwenci ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

  2) absolwenci, których średnia ocen z zajęć edukacyjnych wynosi co najmniej 3,5,

  3) absolwenci którzy uzyskali ze sprawdzianu co najmniej 25 punktów,

  4) absolwenci mający co najmniej dobą ocenę zachowania.

5. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia realizującego obowiązek szkolny w innej szkole na podstawie:

  1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

  2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na warunkach określonych w odrębnych przepisach, a w przypadku przyjmowania ucznia, który spełniał obowiązek szkolny poza szkołą, na podstawie art. 16 ust 8 ustawy o systemie oświaty,

  3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

6. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której przychodni uczeń, o którym mowa w ust 5, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

7. Jeżeli uczeń uczył się innego języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego w szkole, z której przychodzi, i nie ma możliwości kontynuowania jej w szkole, do której przyszedł, uczeń może:

  1) uczyć się danego języka obcego, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego,

  2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole,

  3) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego w innej szkole.

  4) Dla ucznia, o którym mowa w punkcie 2, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.

8. Termin rekrutacji do szkoły ustala Kurator Oświaty w Lublinie. Zapisy uczniów do oddziałów klasy pierwszej gimnazjum, o których mowa w ust. 2, odbywają się w poniedziałek i wtorek po zakończeniu zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.

9. Na uzasadniony wniosek rodziców lub wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej uczeń może być przeniesiony do innego oddziału.

§ 24

1. Uczeń gimnazjum ma prawo:

  1) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,

  2) posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,

  3) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

  4) poszanowania swej godności,

  5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

  6) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,

  7) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno –wychowawczym,

  8) bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

  9) składania skarg w przypadku naruszenia jego praw oraz odwołania się od nałożonej na niego kary.

  10) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,

  11) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach,

  12) zwolnienia na wniosek nauczyciela przygotowującego do konkursu z uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, bieżących sprawdzianach ustnych i pisemnych oraz podsumowujących nie dłużej niż tydzień przed terminem kolejnego etapu konkursu, przeglądu lub zawodów na szczeblu co najmniej powiatowym, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 10 i pod warunkiem pozostawania pod opieką dowolnego nauczyciela nieprowadzącego w tym czasie zajęć dydaktycznych lub wychowawczych. Prawo do kolejnego zwolnienia uczeń uzyskuje po konsultacji z wychowawcą i po spełnieniu warunków określonych w ust. 2 pkt 10; obowiązek sprawdzenia ich realizacji spoczywa na nauczycielu przygotowującym do poprzedniego konkursu.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

  1) permanentnego poszerzania swoich wiadomości i umiejętności poprzez sumienne przygotowanie się do zajęć edukacyjnych, systematyczne i aktywne w nich uczestnictwo oraz właściwe zachowanie się nie zakłócające toku lekcyjnego,

  2) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

  3) naprawiania wyrządzonych szkód materialnych,

  4) przestrzegania zasad kultury współżycia i właściwego zachowania się wobec wszystkich ludzi, a zwłaszcza nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów,

  5) dbania o honor i tradycję gimnazjum,

  6) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, rady pedagogicznej,  pracowników szkoły oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,

  7) zakazu samowolnego opuszczania terenu szkoły w trakcie pozostawania pod opieką gimnazjum,

  8) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

  9) przestrzegania regulaminów wewnętrznych i przepisów prawa,

  10) uzupełnienia wiadomości i umiejętności, które były kształcone w oddziale ucznia podczas jego nieobecności na zajęciach dydaktycznych oraz zaliczenia sprawdzianów podsumowujących w formie i terminie ustalonymi w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów.

3. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

  1) rzetelną naukę

  2) wzorową postawę,

  3) wybitne osiągnięcia,

  4) dzielność i odwagę,

  5) pracę społeczną.

4. Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców; po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

5. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów gimnazjum:

  1) pochwała wychowawcy lub  opiekuna organizacji uczniowskich w obecności członków klasy lub organizacji,

  2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

  3) list pochwalny do rodziców ucznia otrzymującego świadectwo z wyróżnieniem lub wykazującego się innymi osiągnięciami uznanymi przez radę pedagogiczną za szczególne,

  4) świadectwo z wyróżnieniem przyznaje się uczniom, których średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii albo etyki wynosi nie mniej niż 4,75 oraz którzy otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

  5) dyplom,

  6) nagrody rzeczowe,

  7) pierwszeństwo udziału w organizowanych przez szkołę wycieczkach, rajdach i innych imprezach dla uczniów z wzorową oceną zachowania i dobrymi wynikami w nauce.

6. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez radę rodziców gimnazjum lub sponsorów.

7. Zabrania się uczniom wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i środków zagrażających życiu i zdrowiu osób i bezpieczeństwu mienia. Zabrania się przynoszenia do szkoły przez uczniów telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Szkoła nie ponosi materialnej odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez ucznia na skutek przynoszenia do szkoły cennych przedmiotów, pieniędzy, biżuterii itp..

8. Ustala się następujące rodzaje kar za naruszenie zasad postępowania obowiązujących w szkole:

  1) nagana wychowawcy wobec klasy,

  2) nagana dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,

  3) wpis w dzienniku lekcyjnym adekwatnej uwagi zgodnie z zasadami określonymi w § 31-33,

  4) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,

  5) przeniesienie ucznia do oddziału równoległego na uzasadniony wniosek wychowawcy, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

9. Kara, o której mowa w ust. 8 pkt. 4, stosowana jest na okres:

  1) 1 miesiąca za naganę wychowawcy, godziny nieusprawiedliwione lub ujemne w miesiącu saldo punktowe w ocenie zachowania,

  2) 2 miesięcy za naganę dyrektora,

  3) 5 miesięcy  za jedno z przewinień wymienionych w ust. 11.

10. Wychowawca klasy pisemnie powiadamia rodziców o zastosowaniu wobec ich dziecka nagrody lub kary określonej
w ust. 5 p. 1,2 oraz ust. 8 p. 1,2, 4 i 5.

11. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor gimnazjum występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum, gdy ten:

  1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,

  2) dopuszcza się kradzieży,

  3) wchodzi w kolizję z prawem,

  4) demoralizuje innych uczniów,

  5) permanentnie narusza postanowienia statutu gimnazjum,

12. W uzasadnionym przypadku uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się od nałożonej kary.

  1) Odwołanie do dyrektora szkoły w formie pisemnej składa się w ciągu trzech dni od uzyskania informacji o nałożonej karze.

  2) Dyrektor szkoły po stwierdzeniu zasadności odwołania powołuje komisję odwoławczą w składzie:

    a) dyrektor szkoły,

    b) wychowawca klasy,

    c) rzecznik praw ucznia,

    d) opiekun samorządu uczniowskiego.

  3) Jeżeli odwołanie dotyczy jednej z osób wymienionych w pkt. 2, dyrektor na jej miejsce powołuje innego nauczyciela.

  4) Komisja po rozpatrzeniu odwołania wyraża swoją opinię na temat zasadności zastosowanej wobec ucznia kary, a dyrektor na jej podstawie podejmuje decyzję o podtrzymaniu bądź uchyleniu kary; o decyzji w formie pisemnej powiadamia wnioskodawcę.

13. Uczeń gimnazjum może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem do innego gimnazjum po wcześniejszym uzyskaniu zgody kuratora oświaty.

§ 24a

1. Uczeń ma obowiązek podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych dbać o schludny wygląd,

  1) Uczniów w szkole obowiązuje wygląd zgodny z zapisami systemu norm i zasad obowiązujących w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie,

  2) Uczeń powinien nosić ubiór stosowny do typu zajęć, warunków pogodowych i norm obyczajowych,

  3) Zabrania się noszenia wyzywających fryzur, makijażu, biżuterii i innych elementów subkulturowych.

  4) Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje ucznia strój galowy: ciemne spodnie lub spódnice oraz białe koszule lub bluzki.

2. W szkole obowiązują następujące zasady usprawiedliwiania nieobecności:

  1) Każdy uczeń posiada dzienniczek ucznia, w którym jest prowadzona korespondencja pomiędzy szkołą a rodzicami,

  2) Korespondencja, o której mowa w pkt 1, dotyczy w szczególności: zwalniania ucznia z zajęć, usprawiedliwiania nieobecności oraz przekazywania informacji rodzicom o otrzymanych przez ucznia uwagach,

  3) Uczeń może być zwolniony przez rodziców z zajęć edukacyjnych przed ich rozpoczęciem: osobiście, telefonicznie lub w formie pisemnej w dzienniczku ucznia,

  4) Usprawiedliwienie nieobecności ucznia następuje na podstawie odpowiedniego wpisu rodziców w dzienniczku ucznia w terminie 7 dni od powrotu ucznia do szkoły,

  5) Wychowawca nie może usprawiedliwić po fakcie godzin nieobecności, o których mowa w pkt 3 oraz po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt 4.

3. W zamieszczonych w dzienniku lekcyjnym tabelach dotyczących obecności uczniów na zajęciach (tabela 9. i 10.) stosuje następujące oznaczenia:

  1) w wykazie uczęszczania uczniów na zajęcia (tabela 9.):

    a)  „|” (kreska pionowa) — nieobecność nieusprawiedliwiona,

    b) „+” — nieobecność usprawiedliwiona,

    c) „$” — spóźnienie,

    d) „ob” oraz podpis nauczyciela nadpisane na znaku nieobecności — korekta błędnego wpisu nieobecności ucznia,

    e) „z” — nieobecność na zajęciach dydaktycznych z powodu uczestnictwa w zawodach sportowych bądź przygotowania do nich,

    f) „k” — nieobecność na zajęciach dydaktycznych z powodu uczestnictwa w konkursach wiedzowych lub artystycznych bądź przygotowania do nich,

    g) „p” — nieobecność na zajęciach dydaktycznych z powodu uczestnictwa w przygotowaniu imprezy szkolnej lub środowiskowej,

    h) „u” — nieobecność na zajęciach dydaktycznych z powodu reprezentowania szkoły w uroczystościach pozaszkolnych,

    i) „w” — nieobecność na zajęciach dydaktycznych z powodu uczestnictwa w imprezie turystycznej;

  2) w realizacji programu nauczania (tabela 10.) w przypadku zastosowania w tabeli 9. symboli wymienionych w pkt. 1) lit. e-i w kolumnie „Obecnych” wpisuje się liczbę uczniów obecnych na zajęciach dydaktycznych oraz znak „/”, a po nim liczbę uczniów zwolnionych z uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych.

  3) Wpisów symboli wymienionych w punktach 1) i 2) dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne, przy czym symbole wymienione w pkt. 1) lit. e-i wpisywane są na podstawie imiennych list (zawierających czas zwolnienia z zajęć dydaktycznych) sporządzonych przez nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami nieobecnymi na zajęciach dydaktycznych.

4. W dziennikach lekcyjnych tematy lekcji są numerowane liczbą porządkową/nr tematu zgodny z rozkładem materiału.

5. Numer porządkowy zajęć w których wykorzystano techniki komputerowe zakreślany jest kółkiem.

6. Numer porządkowy zajęć pozaszkolnych- wycieczek edukacyjnych- zakreślany jest prostokątem.

Rozdział VII Wewnątrzszkolny System Oceniania

§ 25 Postanowienia ogólne

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie wynika z potrzeby:

  1. informowania ucznia o poziomie jego osiągnięć,

  2. pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

  3. motywowania ucznia do dalszego rozwoju,

  4. analizy organizacji procesu kształcenia,

  5. analizy jakości pracy nauczycieli

  6. dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

  2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

  3. ocenianie bieżące osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia, a także i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

  4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;

  5. ustalanie rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

  6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

  7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne odbywa się w cyklu dwusemestralnym:

  1. semestr pierwszy zakończony ustaleniem śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania trwa od 1 powszedniego dnia września do ostatniego piątku stycznia,

  2. semestr drugi zakończony ustaleniem rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania trwa od zakończenia I semestru do 31 sierpnia.

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

7. Ustalone przez nauczycieli roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych zawartych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy są podstawą promowania lub niepromowania ucznia. Uczeń otrzymuje promocję jeżeli wszystkie te oceny są wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 25a ust.9, § 29 ust. 13 oraz § 32  ust. 5.

7a. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

8. Uczeń kończy szkołę, jeżeli jest klasyfikowany i uzyska na zakończenie klasy programowo najwyższej oceny z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpi do egzaminu gimnazjalnego z zastrzeżeniem § 32 ust. 5.

8a.  Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 8 i uzyskał z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

9. Szkoła jest zobowiązana do informowania rodziców o bieżących i okresowych wynikach mierzenia osiągnięć edukacyjnych.

10. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

11. Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów edukacyjnych opracowują nauczyciele i umieszczają je w przedmiotowych systemach oceniania.

12. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

  1. wynikających  z realizowanego przez siebie programu nauczania wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

  3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

12a. Informacja uczniów o której mowa w ust. 12 następuje podczas pierwszych zajęć z danego przedmiotu potwierdzona wpisem w dzienniku lekcyjnym przez nauczyciela, natomiast rodziców podczas pierwszego spotkania Rady Rodziców w nowym roku szkolnym potwierdzone podpisem na liście obecności.

13. Ocena z zachowania nie ma wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych oraz promowanie ucznia z zastrzeżeniem §32 ust.5.

14. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

15. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

16. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

§25a Uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych

1. Nauczyciele są zobowiązani do dostosowania wymagań edukacyjnych wobec uczniów, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom o których mowa w §25 ust. 13, udokumentowane pisemną opinią poradni psychologiczno– pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, w tym poradni niepublicznej.

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3.Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, lub z głęboką dysleksją rozwojową, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem , w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

5a. Jeśli okres zwolnienia ucznia, o którym mowa w ust. 5 uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony/a”

6. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno –pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

7. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

8. W przypadku ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym przyjmuje się ocenę opisową z zajęć edukacyjnych i zachowania.

9. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami

10. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.

§26 Ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu  przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę

1a. Opinię na temat poziomu opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności nauczyciele wyrażają poprzez stosowanie ocen.

1b. Oceny cząstkowe i klasyfikacyjne semestralne i roczne ustala się w stopniach wg następującej skali, z zastrzeżeniem §25a ust. 8:

    a) celujący                           cel               6

    b) bardzo dobry                    bdb              5

    c) dobry                               db                4

    d) dostateczny                     dst               3

    e) dopuszczający                 dop              2

    f) niedostateczny                 ndst              1

2. W przypadku uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych lub niesklasyfikowanych stosuje się odpowiednio oznaczenia:

    a) zwolniony                       zw

    b) nieklasyfikowany             nk

2a. W przypadku ucznia, o którym mowa w § 25a ust.8 występuje ocena opisowa.

3. Przyjmuje się wymagania ogólne, których spełnienie przez ucznia jest podstawą do ustalenia poszczególnych ocen:

    a) celujący:

    uczeń:

      - posiada wiedzę i umiejętności wykraczającą poza wymagania programowe na danym etapie kształcenia,

      - twórczo rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia,

      - wykorzystuje posiadany potencjał, z zastrzeżeniem ust. 3.;

    b) bardzo dobry:

    uczeń:

      - opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem,

      - wykazuje dużą samodzielność i pomysłowość na zajęciach,

      - korzysta z różnych źródeł wiedzy.

    c) dobry:

    uczeń:

      - opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie,

      - typowe zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie; natomiast nietypowe z małą pomocą nauczyciela,

      - wykazuje się aktywnością na lekcjach, jednocześnie nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości;

    d) dostateczny:

    uczeń:

      - opanował materiał nauczania w stopniu zadawalającym określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

      - samodzielnie rozwiązuje typowe zadania,

      - sporadycznie wykazuje się aktywnością na zajęciach;

    e) dopuszczający:

    uczeń:

      - ma poważne braki wiedzy, nieprzekreślające możliwości kontynuacji kształcenia,

      - przy pomocy nauczyciela wykonuje proste zadania,

      - biernie uczestniczy w zajęciach.

    f) niedostateczny:

    uczeń:

      - nie opanował wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia,

      - nie potrafi z dużą pomocą nauczyciela rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

5. Dopuszcza się, by ocena cząstkowa była wzmocniona „+” lub osłabiona „—”, a także stosowanie symboli:

  1) „.” (kropka) – usprawiedliwione: nieprzygotowanie do zajęć bądź brak pracy domowej,

  2) „nb" – nieobecność na sprawdzianie,

  3) „a” – aktywność podczas zajęć.

  4) Dopuszcza się uzupełnienie symbolu datą.

6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

7. Głównym źródłem informacji o osiągnięciach edukacyjnych ucznia są:

  a) sprawdziany podsumowujące - obejmujące treści z całego działu programowego lub zamkniętego obszaru kształcenia,

  b) sprawdziany bieżące - obejmujące treści z co najwyżej trzech ostatnich lekcji,

  c) wypowiedzi ustne,

  d) prace grupowe,

  e) prace domowe (krótko- i długoterminowe),

  f) aktywność podczas zajęć.

8. Minimalna ilość ocen cząstkowych w semestrze z danego przedmiotu nie może być niższa niż: dwie + tygodniowa liczba godzin z danego przedmiotu.

9. Każdy dział programowy lub zamknięty obszar kształcenia powinien kończyć się sprawdzianem podsumowującym.

10. Sprawdziany podsumowujące powinny być zapowiedziane z jednotygodniowym wyprzedzeniem.

11. W przypadku unikania przez uczniów sprawdzianów dopuszcza się, by nauczyciel przeprowadzał je w terminie niezapowiedzianym, z pominięciem ust. 11.

12. W jednym dniu można przeprowadzić w klasie najwyżej jeden sprawdzian podsumowujący, jednak nie więcej niż trzy w ciągu tygodnia.

13. Sprawdziany podsumowujące powinny być sprawdzone, omówione i oddane do wglądu uczniów nie później niż dwa tygodnie od daty ich napisania.

14. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu podsumowującego w ciągu 2 tygodni od zapoznania się z wynikiem sprawdzianu w formie ustalonej z nauczycielem przedmiotu.

15. Prace pisemne uczniów powinny być przechowywane przez nauczycieli do zakończenia danego roku szkolnego.

16. Sprawdziany bieżące nie muszą być zapowiadane.

17. Sprawdziany bieżące powinny być oddane uczniowi do wglądu nie później  niż 7 dni roboczych od ich napisania; możliwość i ewentualna forma poprawy sprawdzianów bieżących ustalana jest przez nauczyciela przedmiotu.

18. Nauczyciel w formie ustnej na bieżąco uzasadnia uczniowi wystawianą ocenę. Na prośbę rodziców złożoną w ciągu 3 dni od wystawienia oceny nauczyciel uzasadnia ocenę cząstkową w formie ustnej, a ocenę semestralną lub roczną w formie pisemnej lub ustnej.

19. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

20. skreślony

§27

1. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu według skali określonej §25 ust. 1i §31 ust.2 śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem §25a ust. 7.

2. Miesiąc przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym nauczyciele informują ucznia o przewidywanych ocenach niedostatecznych bądź zagrożeniu nieklasyfikowaniem z przedmiotów edukacyjnych.

3. Dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym nauczyciele informują uczniów o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych, a wychowawca o przewidywanej ocenie zachowania.

4. O ocenach, o których mowa w ust. 2 i 3, wychowawca informuje rodziców za pośrednictwem uczniów w formie pisemnej, za potwierdzeniem zapoznania się.

5. Potwierdzenie przez rodziców zapoznania się z informacjami, o których mowa w ust. 2 i 3, powinno nastąpić najpóźniej w czwartym dniu od ich przekazania uczniom. W przypadku niedotrzymania przez rodziców terminu wychowawca uzyskuje potwierdzenie poprzez bezpośredni kontakt z rodzicami lub osobami sprawującymi opiekę nad uczniem w czasie dłuższej nieobecności rodziców.

6. Oceny, o których mowa w ust. 2 i 3, wpisuje się w dzienniku lekcyjnym długopisem lub atramentem w formie liczbowej wg skali określonej w §26 ust. 1, a w przypadku oceny zachowania w skróconej formie określonej w §31 ust. 2.

  1) Oceny, o których mowa w ust. 2, wpisuje się w tabeli 12. (Oceny osiągnięć edukacyjnych) w przedostatniej kolumnie przeznaczonej na oceny cząstkowe, odpowiednio: za I lub II semestr; kolumnie nadaje się nagłówek: „Zagr.”.

  2) Określone w ust. 3 oceny z zajęć edukacyjnych wpisuje się w tabeli 12. (Oceny osiągnięć edukacyjnych) w ostatniej kolumnie przeznaczonej na oceny cząstkowe, odpowiednio: za I lub II semestr; kolumnie nadaje się nagłówek: „Prop.”.

  3) Propozycję oceny zachowania wpisuje się w tabeli 11. (Oceny zachowania) odpowiednio w kolumnie „I semestr” lub „II semestr”.

  4) Oceny, o których mowa w pkt. 1 i 2, nie mogą być traktowane jako oceny cząstkowe.

7. Oceny przewidywane nie muszą być identyczne z ocenami ustalonymi.

8. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania lub z zajęć edukacyjnych odzwierciedla zachowanie i pracę ucznia w całym okresie, a nie tylko wzmożony wysiłek pod koniec semestru. Ocena ta nie może być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

9. Tydzień przed ostatnim dniem zajęć dydaktycznych w semestrze lub roku szkolnym oceny klasyfikacyjne z przedmiotów edukacyjnych oraz zachowania wpisuje się długopisem lub atramentem w dzienniku lekcyjnym; w przypadku ocen rocznych stosuje się pełną formę słowną oceny określoną w §26 i §31, natomiast w przypadku ocen śródrocznych – formę skróconą.

10. Ustaloną ocenę z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 9, można zmienić jedynie w wyniku egzaminu sprawdzającego lub poprawkowego z zastrzeżeniem §30a.

11. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem §30a.

12. Ustalenie śródrocznej czy rocznej oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych lub nagannej bądź nieodpowiedniej oceny zachowania powinno być uzasadnione poprzez wskazanie:

  1)niespełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w §25 ust. 10 i 11,

  2)podjętych środków zaradczych.

13. Uczeń, który w wyniku śródrocznej lub rocznej klasyfikacji otrzymał co najmniej jedną ocenę niedostateczną z zajęć edukacyjnych, ocenę naganną lub nieodpowiednią zachowania powinien być objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną, o której mowa w §12c.

14. Osiągnięte efekty pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedstawiane są przez koordynatorów zespołów do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas posiedzeń plenarnych rady pedagogicznej.

§27a

1. Ustalona przez nauczyciela śródroczna bądź roczna ocena z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych może być wyższa od przewidywanej w przypadku zaistnienia następujących warunków:

  1. umiejętności i wiadomości opanowane przez ucznia wykraczają poza wymagania określone dla proponowanej oceny w przedmiotowym systemie oceniania, nie wystarczają jednak do zaproponowania oceny wyższej.

  2. uczeń jest klasyfikowany, jednak ma dużą liczbę usprawiedliwionych, dłuższych  nieobecności,

  3. przystąpił do poprawy sprawdzianu, o którym mowa w § 26 ust. 13.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, uczeń lub jego rodzice w ciągu 4 dni od terminu określonego w § 27 ust. 3 i 4 kontaktują się z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne w celu zapoznania się z zakresem treści nauczania niezbędnym do uzupełnienia oraz formą i terminem sprawdzenia poziomu jego opanowania. Sprawdzian musi zostać przeprowadzony z wyprzedzeniem terminu określonego w § 27 ust. 9.

3. Ustalona śródroczna lub roczna ocena z zajęć edukacyjnych uwzględniająca wynik sprawdzianu jest ostateczna z zastrzeżeniem §27 ust.10 i 11 oraz §30a.

§28 Egzamin sprawdzający

1. Rodzice ucznia mogą wnosić w uzasadnionych przypadkach podanie do dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego z obowiązkowych lub dodatkowych przedmiotów edukacyjnych w terminie 3 dni od dnia wystawienia oceny, o której mowa w § 27 ust.9.

2. Dyrektor w przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania, w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami ustala termin egzaminu, który powinien się odbyć przed posiedzeniem klasyfikacyjnym.

3. Dyrektor powołuje komisję egzaminacyjną w składzie: nauczyciel przedmiotu, wychowawca klasy, dyrektor lub osoba przez niego upoważniona. W przypadku gdy nauczyciel przedmiotu jest jednocześnie wychowawcą, dyrektor powołuje innego członka komisji.

4. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej i ustnej, za wyjątkiem egzaminu z informatyki, muzyki, plastyki i wychowania fizycznego, z których egzamin sprawdzający powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.

5. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, do którego dołącza się pracę pisemną ucznia oraz zwięzłą informację o jego ustnych wypowiedziach.

6. Ocena ustalona w wyniku egzaminu sprawdzającego nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej.

7. Ocena ustalona na egzaminie jest ostateczna z zastrzeżeniem § 30a

8. W przypadku podwyższenia oceny obok oceny do dziennika długopisem wychowawca stawia się znak „*” oraz umieszcza swój podpis w kolorze czerwonym.

9. Podwyższoną w wyniku egzaminu ocenę wpisuje się w dzienniku lekcyjnym pod ocenami uczniów z danego przedmiotu kolorem czerwonym. Adnotacja ta powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia, datę egzaminu, pełną formę oceny, o której mowa w §26 ust. 1 oraz podpis nauczyciela przedmiotu.

§29 Egzamin poprawkowy

1. Egzamin poprawkowy uczeń może zdawać z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeśli spełniony jest co najmniej jeden z warunków:

  1) uczeń otrzymał roczną ocenę niedostateczną po raz pierwszy z danego przedmiotu,

  2) jedna z ocen dotyczy zajęć dodatkowych,

  3) dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia w szkole ze względów zdrowotnych lub innych przyczyn losowych.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę rodziców ucznia zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż na jeden dzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

  1. dyrektor szkoły;

  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje do komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6. Zakres materiału wymagany na egzaminie uczeń lub jego rodzice mogą uzgodnić z nauczycielem przedmiotu, przy czym zakres ten powinien zawierać zrealizowane treści programowe w danej klasie z poziomów wymagań koniecznego i podstawowego.

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora gimnazjum, nie później niż do końca września.

9. Uczeń, który nie zda egzaminu poprawkowego lub nie przystąpi do egzaminu bez uzasadnionych powodów nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 13.

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

  1. skład komisji;

  2. termin egzaminu poprawkowego;

  3. pytania egzaminacyjne;

  4. wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

11. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12. Ustalona w wyniku egzaminu ocena jest ostateczna z zastrzeżeniem § 30a.

13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz na danym etapie edukacyjnym promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

14. Uczeń klasy programowo najwyższej na danym etapie edukacyjnym nie może być promowany na podstawie ust. 13.

§30 Egzamin klasyfikacyjny

1. Uczeń, którego nieobecność przekraczała połowę czasu przeznaczonego na obowiązkowe zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania i brak jest podstaw do wystawienia oceny klasyfikacyjnej może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych.

2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny na własną prośbę lub prośbę rodziców.

3. Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia, którego nie klasyfikowano z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności:

  1) na prośbę jego rodziców, jeśli nieklasyfikowanie dotyczy jednych zajęć edukacyjnych, a z pozostałych uczeń jest klasyfikowany i otrzymał pozytywne oceny roczne,

  2) na prośbę jego rodziców lub w uzasadnionych przypadkach na wniosek wychowawcy klasy, jeśli w rodzinie ucznia występują problemy wychowawcze.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje uczeń, który:

  1. realizował indywidualny tok lub program nauki

  2. spełniał obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,

  3. określony został  w ust. 1 i 2,

  4. określony został  w § 23 ust. 7 pkt. 2.

5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się po posiedzeniu klasyfikacyjnym, nie później niż na dzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych po uzgodnieniu terminu z uczniem i jego rodzicami.

7. W egzaminie klasyfikacyjnym mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.

8. Uczeń nieobecny na egzaminie nie jest klasyfikowany na I półrocze, a w przypadku egzaminu rocznego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

9. Egzamin klasyfikacyjny ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 i 3 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia o którym mowa w ust. 4 pkt. 4 przeprowadza wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel danego języka obcego z tej samej lub innej szkoły w przypadku gdy dyrektor nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego- nauczyciela wyznacza dyrektor innej szkoły.

11. Egzamin klasyfikacyjny ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 przeprowadza komisja w składzie: dyrektor szkoły jako przewodniczący oraz nauczyciel odpowiednich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia ,o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyka, muzyka zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

13. Dyrektor szkoły uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych z  których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

14. Uczeń nieobecny na egzaminie z przyczyn usprawiedliwionych zdaje go w  dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

15. Uczeń nieobecny na egzaminie klasyfikacyjnym z przyczyn nieuzasadnionych nie jest klasyfikowany na pierwszy semestr, a w przypadku egzaminu rocznego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który jest przechowywany w dokumentacji szkolnej ucznia. Zawiera on w szczególności:

  1. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 9, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2- skład komisji;

  2. termin egzaminu klasyfikacyjnego;

  3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

  4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 18 i § 30a.

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 29 ust. 1 i § 30a.

§30a

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

  1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

4. W skład komisji wchodzą:

  1. w przypadku śródroczna lub roczna ocena oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

    1. dyrektor szkoły– jako przewodniczący komisji,

    2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

    3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

    1. dyrektor szkoły– jako przewodniczący komisji,

    2. wychowawca klasy,

    3. skreślony,

    4. pedagog,

    5. psycholog,

    6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

    7. przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

5a. Członkowie komisji, o których  mowa w ust. 4 pkt 2 lit. d, e wchodzą w jej skład, jeżeli ich stanowiska są uwzględnione w arkuszu organizacyjnym szkoły.

6. Ustalona przez komisję śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 29 ust. 1.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

  1. w przypadku śródroczna lub roczna ocena oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

    1. skład komisji,

    2. termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

    3. zadania (pytania) sprawdzające,

    4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

    1. skład komisji,

    2. termin posiedzenia komisji,

    3. wynik głosowania,

    4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§31 Ocenianie zachowania

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

1a. Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym oraz poza nim, a także o respektowaniu przez niego zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

2. Ustala się śródroczną i roczną ocenę z zachowania wg następującej skali:

    - wzorowe                    wz

    - bardzo dobre              bdb

    - dobre                         db

    - poprawne                   pop

    - nieodpowiednie           ndp

    - naganne                     ng

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia

  2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

  3. dbałość o honor i tradycje szkoły

  4. dbałość o piękno mowy ojczystej

  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

  6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

  7. okazywanie szacunku innym osobom.

4. W dzienniku lekcyjnym nauczyciele na bieżąco wpisują swoje spostrzeżenia i uwagi dotyczące zachowania uczniów, stosując system kodów określony w § 33 ust. 1.

5. Rodzice mogą kontrolować zachowanie dzieci w środowisku szkolnym oraz zapoznawać się z opinią szkoły o ich zachowaniu poza szkołą poprzez kontaktowanie się z wychowawcą klasy, nauczycielami lub dyrektorem szkoły.

6. W przypadkach drastycznego naruszenia przez ucznia zasad współżycia społecznego, ogólnie przyjętych norm etycznych lub regulaminu ucznia wychowawca ma obowiązek skontaktowania się osobistego z rodzicami wychowanka i  poinformowania ich o rodzaju występku oraz ustalić sposoby zapobiegania dalszym przejawom niewłaściwego zachowania ucznia.

7. W terminie określonym w § 27 ust. 1 i 2 na podstawie aktualnego stanu liczebnego uwag i spostrzeżeń, o których mowa w ust.4, oraz przewidywanych punktów przyznawanych uczniowi na podsumowanie semestru wychowawca ustala propozycję śródrocznej lub rocznej oceny zachowania dla każdego ucznia swojej klasy, uwzględniając system punktacji określony w § 33.

8. Proponowane śródroczne lub roczne oceny zachowania wychowawca przedstawia do zaopiniowania nauczycielom, uczniom danej klasy oraz uczniowi ocenianemu.

9. Opinia, o której mowa w ust. 8, wyrażana jest w zbiorczych zestawieniach propozycji ocen zachowania. poprzez przyporządkowanie poszczególnym uczniom jednej z trzech wartości, z zastrzeżeniem ust. 11:

  1. akceptacja (symbol „0”)

  2. ocena zawyżona (symbol „N”)

  3. ocena zaniżona (symbol „W”)

10. Niewyrażenie opinii jest równoznaczne z akceptacją proponowanej oceny zachowania.

11. Opinia o której mowa w ust. 9 powinna być wyrażona co najmniej 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym. przez:

  1. zespół klasowy oraz ocenianego ucznia jest uzyskiwana podczas godziny do dyspozycji wychowawcy

  2. nauczycieli -po uzyskaniu opinii o której mowa w pkt.1

12. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności podczas zajęć, o których mowa w ust. 11 pkt. 1, uczeń ma prawo do wyrażenia opinii dotyczącej proponowanej mu rocznej oceny zachowania w innym terminie, nie później jednak niż 1 dzień przed terminem określonym w § 27 ust. 9.

13. Uzyskane opinie transformuje się na punkty, zgodnie z § 33 ust. 4.

14. Śródroczną lub roczną ocenę zachowania każdego wychowanka ustala wychowawca w terminie określonym w § 27 ust. 9, według zasad określonych w ust. 7 oraz uwzględniając warunki określone w ust. 13.

15. Ustalona ocena nie musi być zbieżna z proponowaną.

16. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem §30a.

17. Uczniowi o którym mowa w §30 ust. 4 pkt 2 nie ustala się oceny zachowania.

§31a

1. Ustalona przez wychowawcę śródroczna bądź roczna ocena zachowania może być wyższa od przewidywanej w przypadku uzyskania przez ucznia liczby punktów niezbędnej do przekroczenia progu punktowego oceny wyższej w wyniku działalności szkolnej lub udokumentowanej działalności pozaszkolnej.

2. Ocena może być podwyższona w wyniku procedury określonej w §31 ust. 13.

3. W przypadku proponowanej oceny śródrocznej nagannej lub nieodpowiedniej uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły o warunkowe podwyższenie tej oceny o jeden stopień po uzyskaniu poręczenia przez wychowawcę lub innego nauczyciela.

§32

1. Warunki uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen zachowania:

    wzorowe powyżej 300 pkt., reprezentowanie szkoły na zewnątrz, brak godzin nieusprawiedliwionych, nie więcej niż 100 godzin absencji w semestrze (nie dotyczy zwolnień lekarskich), brak uwag dotyczących negatywnego zachowania ucznia o wartości powyżej 10pkt (nie dotyczy uwagi N17) oraz brak nagany wychowawcy.

    bardzo dobre 225 – 300 pkt., nie więcej niż 1 godzina nieusprawiedliwiona, oraz brak uwag dotyczących negatywnego zachowania ucznia o wartości powyżej 10pkt. (nie dotyczy uwagi N17),

    dobre150 – 224 lub więcej z jednoczesnym opuszczeniem bez usprawiedliwienia co najwyżej 7 godzin,

    poprawne 75 – 149 lub więcej z jednoczesnym opuszczeniem bez usprawiedliwienia 8 - 15 godzin,

    nieodpowiednie mniej niż 75  pkt. lub więcej z jednoczesnym opuszczeniem bez  usprawiedliwienia co najmniej 16 godzin,

    naganne powtarzające się przypadki określone w § 24 ust. 8.

2. Ocena naganna ustalana jest z pominięciem systemu punktowego.

3. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 150 punktów równoważny ocenie dobrej zachowania. Na początku II semestru kredyt jest zmniejszony lub zwiększony w zależności od ustalonej dla ucznia semestralnej oceny zachowania; za każdą ocenę niższą od dobrej kredyt pomniejsza się, a za każdą ocenę wyższą od dobrej kredyt powiększa się o 35 pkt.

4. W szczególnych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na zmianę oceny zachowania z pominięciem systemu punktowego.

5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

6. skreślony

§ 33

1. Zestawienie obszarów aktywności ucznia wpływających na ocenę jego zachowania, wraz z oznaczeniem kodowym, wartością punktową oraz zasadami przyznawania punktów:

  1) rodzaje aktywności, za które wartość punktowa jest dodatnia:

    a) odnotowywana na bieżąco w ciągu całego semestru:

Kod

Sytuacja

Wartość punktowa

Zasady przyznawania punktów

P11[1]

Dbałość o wystrój klasy lub szkoły

5

Punkty przyznaje się za każdą uwagę. Uwagi te mogą być zwielokrotniane w zależności od stopnia zaangażowania ucznia

P12

Zaangażowanie w projekty realizowane przez szkołę

5

P13

Spontaniczna dbałość o ład i porządek

5

P21

Aktywny udział w organizacji imprezy lub uroczystości szkolnej

5

P22

Zaangażowanie w szkolne konkursy międzyklasowe

5

P23

Przygotowywanie gazetek

5

P24xx[2]

Zbiórka surowców wtórnych

do 10

Punkty przyznaje się na podsumowanie akcji, w zależności od ilości surowców dostarczonych przez ucznia

P25

Inna działalność na rzecz społeczności szkolnej

5

Punkty przyznaje się za każdą uwagę. Uwagi te mogą być zwielokrotniane w zależności od stopnia zaangażowania ucznia

P31A

Poczet sztandarowy w szkole

5

P31B

Poczet sztandarowy poza szkołą

10

P32

Pomoc instytucjom i organizacjom pozaszkolnym

5

P33

Zaangażowanie w działalność o charakterze wolontariatu

5

P41

Propagowanie piękna języka polskiego

5

P42

Zaangażowanie w konkursy czytelnicze lub literackie

5

P51

Postępowanie prewencyjne

5

P52

Udzielenie pomocy osobie potrzebującej

10

P61

Godne uczestnictwo w uroczystościach pozaszkolnych

2

P71

Szczególna postawa

5

Udział w konkursie przedmiotowym LKO:

Punkty przyznaje się za każdą uwagę; indeksy literowe oznaczają osiągnięty wynik:

a – kwalifikacja do dalszego etapu lub tytuł laureata (max pkt.)

b – co najmniej 50% popr. (50% pkt.)

P811a-b

etap szkolny

20

P812a-b

etap rejonowy

30

P813a-b

finał

50

Osiągnięcia w konkursie wiedzowym bądź artystycznym lub zawodach sportowych (w zależności od zasięgu i osiągniętego wyniku):

Punkty przyznaje się za każdą uwagę, nie więcej niż 75 w ciągu semestru; indeksy literowe oznaczają osiągnięty wynik:

a - miejsce 1. (max pkt.),

b - miejsce 2, 3 (75% pkt.),

c - wyróżnienie lub miejsce premiowane (50% pkt.).

(Ułamki zaokrągla się do jedności w górę)

P821a-c

etap szkolny

10

P822a-c

etap międzyszkolny

10

P823a-c

etap powiatowy

15

P824a-c

etap rejonowy (okręgowy)

20

P825a-c

etap wojewódzki

25

P826a-c

etap ogólnopolski

30

P83

Pochwała udzielona przez dyrektora wobec społeczności szkolnej

20

Punkty przyznaje się za wybitne osiągnięcia dotyczące zasad postępowania lub za 5 uwagi tej samej treści o wartości co najmniej 10 pkt.

P84

Pochwała udzielona przez wychowawcę lub opiekuna organizacji wobec społeczności klasowej lub członków organizacji

10

Punkty przyznaje się za szczególne osiągnięcia dotyczące zasad postępowania lub za 10 uwag tej samej treści o wartości punktowej co najwyżej 9 pkt.

    b) odnotowywana na podsumowanie miesiąca:

Kod

Sytuacja

Wartość punktowa

Zasady przyznawania punktów

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia w zakresie:

P14

systematycznego uczęszczania na zajęcia

3

Punkty przyznaje się za brak absencji

P15

przygotowywania się do zajęć, właściwej postawy na zajęciach, korzystania z zasobów biblioteki oraz punktualności

3

Punkty przyznaje się za brak uwag: N10, N11, N12, N111 oraz brak spóźnień i nieobecności nieusprawiedliwionych

P16

właściwego wyglądu uczniowskiego

3

Punkty przyznaje się za brak uwag: N14, N15, N18, N52

P17

posiadania i prawidłowego prowadzenia dzienniczka ucznia

3

Punkty przyznaje się za brak uwag N16 oraz brak godzin nieusprawiedliwionych

P43

dbałości o piękno mowy ojczystej

3

Punkty przyznaje się za brak uwag N41

P72

okazywania szacunku innym osobom

3

Punkty przyznaje się za brak uwag: N41, N51, N61, N62, N71

P73

wykonywania poleceń pracowników szkoły

3

Punkty przyznaje się za brak uwag: N62, N34

     c) odnotowywana na podsumowanie semestru:

Kod

Sytuacja

Wartość punktowa

Zasady przyznawania punktów

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia w zakresie:

P110

systematycznego korzystania z zasobów biblioteki

20

Punkty przyznaje się uczniowi, który wypożyczył z biblioteki szkolnej co najmniej 16 książek i nie ma uwag N111

P111

systematycznego rozwijania zainteresowań w ramach działalności instytucji i organizacji pozaszkolnych

10

Punkty przyznaje się uczniowi, który systematycznie uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych zgodnych z treściami programowymi lub potrzebami szkoły

P112

systematycznego rozwijania zainteresowań w ramach działalności grup działających w szkole

10

Punkty przyznaje się uczniowi, który systematycznie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę

P18xx

punktualności

do 20

Za każde spóźnienie wychowawca pomniejsza wartość punktową o 5.

P19xx

systematycznego uczęszczania na zajęcia

do 20

Punkty za 100% frekwencji wychowawca przyznaje uczniowi, który nie opuścił ani jednej lekcji bądź opuścił co najwyżej 3 lekcje w ciągu semestru, a nieobecności te zostały usprawiedliwione, z tym że za każdą godzinę nieobecności pomniejsza się wartość punktową o 1.

pełnienia funkcji:

Za wywiązywanie się z zadań związanych z pełnieniem funkcji w szkole liczbę punktów ustala opiekun SU.

Za wywiązywanie się z zadań związanych z pełnieniem funkcji w klasie lub organizacji liczbę punktów ustala wychowawca wraz z uczniami danej klasy lub opiekun organizacji wraz z jej członkami.

Uczniowie dyżurujący bez zastrzeżeń otrzymują 10 pkt., każdorazowe uchybienie obowiązkom powoduje zmniejszenie wartości punktowej o 5.

P26xx

-w szkole

do 20

P27xx

-w klasie lub organizacji szkolnej

do 10

P28xx

-dyżurnego

do 10

P53

dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

10

Punkty przyznaje się uczniowi, który w ciągu całego semestru nie otrzymał uwag związanych z obszarem.

P29zz

Pomoc kolegom w nauce

 

do 10

Punkty przyznaje wychowawca na podstawie relacji uczniów, którym pomoc została udzielona. Komplet punktów przyznaje się uczniowi, który stale służył pomocą w nauce lub czynił to sporadycznie, ale w odniesieniu do co najmniej 5 osób. W przypadku sporadycznej pomocy udzielanej mniejszej liczbie kolegów uczniowi przyznaje się 5pkt.

P62xx

Kultura osobista

do 20

Komplet punktów wychowawca przyznaje uczniowi, u którego nie odnotowano uwag wymienionych w ust. 1 pkt. 2. Punktów nie przyznaje się uczniom, u których odnotowano uwagi wymienione w ust. 1 pkt. 2 o wartości co najmniej 10. Pozostałym uczniom pomniejsza się wartość punktową kultury osobistej o 5 za każdą uwagę wymienioną w ust. 1 pkt. 2 o wartości poniżej 10.

  2) rodzaje aktywności, za które wartość punktowa jest ujemna:

    a) odnotowywana na bieżąco w ciągu całego semestru:

Kod

Sytuacja

Wartość punktowa

Zasady przyznawania punktów

N10

Nieprzygotowanie do lekcji (również brak stroju na wf)

2

Punkty odejmuje się za każdą uwagę. Uwagi te mogą być zwielokrotniane w zależności od stopnia szkodliwości postępowania.

N11

Przeszkadzanie w zajęciach

5

N12

Konsumpcja w trakcie zajęć

5

N13

Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego

5

Punkty odejmuje się za 3. i każdą następną uwagę

N14(DD)[3]

Ekstrawagancki wygląd

5

Punkty odejmuje się za każdą uwagę. Uwagi te mogą być zwielokrotniane w zależności od stopnia szkodliwości postępowania.

Uwagi o wartości punktowej co najmniej 20 pkt udziela się w formie nagany dyrektora

N15

Niestosowny wygląd

2

N16(DD)

Brak dzienniczka ucznia lub nieprawidłowości w jego prowadzeniu.

5

N17

Posiadanie lub używanie na terenie szkoły urządzeń elektronicznych z wyłączeniem niezbędnych do zajęć lekcyjnych

20

N18

Brak zmiennego obuwia

2

N19A

Wagary

5

N19B

Samowolne opuszczenie terenu szkoły

5

N21

Hałasowanie na korytarzu podczas zajęć

2

N22

Rozmyślne niszczenie mienia

10

N23

Zaśmiecanie otoczenia

2

N24

Demoralizowanie innych

10

N31

Wyłudzenia

50

Punkty odejmuje się za każdą uwagę. Uwagi te mogą być zwielokrotniane w zależności od stopnia szkodliwości postępowania.

Uwagi o wartości punktowej co najmniej 20 pkt udziela się w formie nagany dyrektora

N32

Kradzież

50

N33

Niewłaściwe zachowanie w miejscach publicznych

5

N34

Nieuzasadniona odmowa reprezentowania szkoły

5

N35

Niegodne zachowanie się w trakcie reprezentowania szkoły

10

N41

Wulgarne słownictwo

5

N51

Zaczepki fizyczne

8

N52

Niewłaściwy strój (np. niedostosowany do warunków atmosferycznych)

2

N53

Wnoszenie na teren szkoły lub posiadanie materiałów i przedmiotów niebezpiecznych

20

N54

Posiadanie lub palenie papierosów

30

N55

Posiadanie lub picie alkoholu

50

N56

Posiadanie lub zażywanie substancji odurzających

50

N57

Bójka

15

N58

Nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego

8

N59

Nieprzestrzeganie zasad bhp, w tym oblewanie wodą, nacieranie śniegiem itp

8

N61

Niestosowne zachowanie wobec innych osób

5

N62

Niewykonanie polecenia pracownika szkoły

5

N63

Niewykonanie zobowiązania

5

N71

Nieokazywanie należnego szacunku innym

5

N81

Nagana udzielona przez dyrektora wobec społeczności szkolnej

20

Punkty odejmuje się za drastyczne przypadki naruszania zasad postępowania w szkole lub za 5 uwag negatywnych tej samej treści o wartości co najmniej 10 pkt.

N82

Nagana udzielona przez wychowawcę wobec społeczności klasowej

10

Punkty odejmuje się za szczególne przypadki naruszania zasad postępowania w szkole lub za 10 uwag negatywnych tej samej treści o wartości co najwyżej do 9 pkt.

    b) odnotowywana na podsumowanie miesiąca:

Kod

Sytuacja

Wartość punktowa

Zasady przyznawania punktów

Niewywiązywanie się z obowiązków ucznia w zakresie:

N110

uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych

5

Punkty odejmuje się za niesystematyczność w uczęszczaniu na zajęcia (dotyczy nieobecności niewynikających z przyczyn obiektywnych)

N111

systematycznego korzystania z zasobów biblioteki

5

Punkty odejmuje się na podstawie zestawień bibliotecznych uczniowi, który nie wypożyczył w ciągu miesiąca ani jednej książki

    c) odnotowywana na podsumowanie semestru:

Kod

Sytuacja

Wartość punktowa

Zasady przyznawania punktów

N112xx

Niewywiązywanie się z obowiązków ucznia w zakresie punktualności

5

Punkty odejmuje się za 5. i każde następne spóźnienie.

2. Osoby upoważnione do przyznawania punktów za działalność w obszarach wymienionych w ust. 1 pkt. 1 lit. b opracowują klasowe zestawienia punktów przyznanych uczniom i przekazują je wychowawcom co najmniej 2 dni przed terminem określonym w § 27 ust. 2.

3. Aktualizacje zestawień, o których mowa w ust. 2, przekazywane są wychowawcom co najmniej 2 dni przed terminami określonymi w § 27 ust. 3 i 9.

4. Przyjmuje się następujący sposób transformacji opinii, o której mowa w § 31 ust. 8, na punkty dodawane do liczby punktów ustalonych na podstawie liczebnego stanu uwag i spostrzeżeń, o których mowa w § 31 ust. 4:

  1) wartość punktowa opinii wynosi:

    a) samoocena                          5 pkt.

    b) ocena zespołu klasowego     10 pkt.

    c) ocena pracowników szkoły   15 pkt.

  2) liczbę punktów przyznawanych uczniowi za każdą z opinii oblicza się, zaokrąglając wynik w górę, według wzoru:

      L = R/n * P

      gdzie:

      - L oznacza liczbę punktów przyznanych uczniowi

      - R oznacza różnicę opinii określonych w § 31 ust. 9 pkt. 3 (odjemna) i 2 (odjemnik)

      - n oznacza liczbę opiniodawców

      - P oznacza wartość punktową opinii.

§34

1. Szkoła współpracuje z rodzicami w zakresie wychowania, nauczania i profilaktyki poprzez organizowanie:

  1. Zebrań ogólnoszkolnych i klasowych.

  2. Indywidualnych rozmów z inicjatywy nauczyciela lub rodzica.

  3. Konsultacji dla rodziców z nauczycielami wszystkich przedmiotów –raz w miesiącu w ustalonym dniu w godzinach popołudniowych.

  4. Spotkań okolicznościowych związanych z kalendarzem imprez.

  5. Spotkań z inicjatywy wychowawcy w przypadkach określonych w § 27 ust. 5 i § 31 ust. 6.

2. Rodzice mogą otrzymać pomoc w rozwiązywaniu problemów ze strony dyrektora, wychowawcy, nauczycieli, pedagoga szkolnego, pracownika poradni, policjanta oraz innych kompetentnych osób.

§35

1. Wewnątrzszkolny system oceniania będzie podlegał corocznej ocenie jego przydatności w szkole podczas plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej po zakończeniu zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.

2. Zmiany dotyczące wewnątrzszkolnego systemu oceniania mogą być wprowadzane przez Radę Pedagogiczną w przypadku zmian ustawodawczych MEN oraz w przypadku negatywnej oceny o której mowa w p. 1.

Rozdział VIII Postanowienia końcowe

§ 36.

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Regulaminy określające działalność organów gimnazjum jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

§ 37.

1. Gimnazjum posiada sztandar i godło.

2. Świętem szkoły jest Dzień Patrona

3. Podczas obchodów Dnia Patrona szkoła nie prowadzi zajęć dydaktycznych

§ 38.

1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

3. Szkoła jest jednostką budżetową, jako forma organizacyjno-prawna jednostki sektora finansów publicznych.

§ 39

1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie gimnazjum jest Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

2. Zmiany mogą nastąpić na skutek zmian aktów prawnych regulujących jego postanowienia, w szczególności dotyczących zarządzeń MEN w sprawie ramowego statutu szkół publicznych.

3. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.

 

dodano zmiany z dnia 3 września 2012

 


[1] Główny indeks cyfrowy odnosi się do obszarów wymienionych w statucie w par. 31, ust. 3. Indeks 8 to szczególne osiągnięcia lub szczególna szkodliwość postępowania ucznia.

[2] XX oznacza liczbę punktów przyznanych uczniowi.

[3] Uwagi N14 i N16 wpisuje się jeden raz w ciągu dnia.
Indeks DD oznacza kolejny dzień miesiąca.